Библиографиялық тізім
А.Байтұрсынұлы библиографиясы

Библиография


1. АБДУЛЛИН Ə. “Боздағым” // Торғай таңы. – 1991. 31 мамыр. А.Байтұрсыновқа қатысты деректер.
2. АБДУЛЛИН Ə. Жарым жолдан қайтпасын, қарындасым // Торғай таңы. – 1993. – 18 ақпан.
3. АБДУЛЛИН Ə. Жыр жоқтау деректерi // Сұхбат. – 1991. – 1-15 маусым. Ақын Қарпық Шошақұлы шығармаларындағы Ахмет Байтұрсыновқа байланысты кейбiр мағлұматтар.
4. АБДУЛЛИН Ə. Халық ұлына құрмет // Коммунизм таңы.- 1989. – 22 июль.
5. АБДУЛЛИН Д. Рахатсыз өтсе де өмiр жасым... // Жас
алаш. – 1998. – 8 тамыз. Ахаңның ерлi-зайыпты Құлжановтармен достығы, рухани байланысы хақында.
6. АБДУЛЛИН А. Абай жəне Ахмет // Торғай таңы. – 1994.– 2қаңтар.
7. АҒА туралы əн // Торғай таңы. – 1991. – 6 маусым; Коммунизм таңы. – 1989. – 25 июль.
А. Байтұрсынов аруағына бағышталады. Əнi: Қалибек Дерiпсалиндiкi. Сөзi: Ақылбек Шаяхметовтiкi.
8. АЙҒАБЫЛҰЛЫ А. А. Байтұрсынұлы жəне қазақ тiлiн оқыту мəселесi // ҚазМУ хабаршысы. Филология сериясы. – 1999. - No31. – 16-19 б. –Библиогр.: 3 атау.
9. АЙҒАБЫЛҰЛЫ А. Ахмет Байтұрсонов жəне морфология // Ұлттық рухтың ұлы тiнi: Ғылыми мақалалар жинағы ( қазақ, орыс, ағылшын тiлдерiнде). – Алматы: Ғылым, 1999. – 354-362 б.
10. АЙДАРОВ Т. Халқына қайта оралған арыстар // Жетiсу. – 1997. – 30 мамыр. А. Байтұрсынов, М. Дулатов, Ж. Аймауытов, М. Жұмабаев, Х. Досмұхамедов, Ж. Досмұхамедов, М. Тынышбаев, Ж. Ақбаев ж.б. туралы.
11. АЙМАУЫТОВ Ж., ƏУЕЗОВ М. Абайдан соңғы ақындар // Қазақ əдебиетi. –1990. – 10 тамыз. М. Жұмабаев, А. Байтұрсынов, С. Торайғыровтар туралы.
12. АЙТБАЕВ Ө. Қазақ терминологиясының атасы // Қазақстан əйелдерi. – 1989. No 4. – 7-8 б.
13. АЙТБАЙҰЛЫ Ө. А. Байтұрсынұлының термин-жасам тəжiрибесi // ҚР ҒМ – ҒА хабарлары. Тiл, əдебиет сериясы. - 1997. No3.-3-10б.
14. АЙТБАЙҰЛЫ Ө. Абай үлгiсiнiң жалғасы дерсiң Ахаңды // Жас алаш. – 1998. – 29 қыркүйек.
15. АЙТБАЙҰЛЫ Ө. Мəңгiлiк тұғырындағы тұлға // Қазақстан мектебi. – 1998. - No 6. – 52-62 б.
16. АЙТБАЙҰЛЫ Ө. Ұлт ұстазы // Түркiстан. – 1998.- 23-29 қыркүйек. Тұран əлемiнiң тұғыры биiк тұлғасы А.Байтұрсынұлының туғанына 125 жыл.
17. АЙТБАЙҰЛЫ Ө. Ұлттың ұлы ұстазы // Саясат. – 1997.-No12.-87-99б.
18. Айтбаев Ө. Ұлт мәдениетінің хантәңірі. // «Ахмет Байтұрсынұлы – қазақ руханиятының көсемі» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материялдары / – Алматы: «Елтаным баспасы», 2013. – 11-21 бб.
19. Алдаш Айман. Аудармадағы жанрлық-стильдік ерекшеліктер. (Ахмет Байтұрсынұлы «Қырық мысал» негізінде). // «Ахмет Байтұрсынұлы – қазақ руханиятының көсемі» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материялдары / – Алматы: «Елтаным баспасы», 2013. – 68-71 бб.
20. АҚАЕВ С. Ахаңдар салған жол қайда? // Ана тiлi. –2001.-24мамыр.
21. АҚАЕВ С., МЫҢБАЙ Д. Ахмет Байтұрсынұлы жасаған терминдердiң тəсiлдiк сипаттары // Ұлттық рухтың ұлы тiнi: Ғылыми мақалалар жинағы (қазақ, орыс, ағылшын т.б. тiлдерде).–Алматы:Ғылым,1999.-441-455б.
22. АҚТАЙЛАҚҰЛЫ С. Қазақтың балқаймағы // Қазақ батырлары. - 2000. - No 2.
23. АҚЫШЕВ З. Ахаң қашан, қайда өлген? // Қазақ əдебиетi.-1991.–11қазан.
24. АЛАШ мирас ( Народное наследие): Құжаттар жинағы. – Алматы: Қазақстан, 1995.-208 б.
25. АЛДАМЖАР Б. Балқы Базар А. Байтұрсыновты бiлген бе? // Қазақ əдебиетi.-1991.-11 қазан.
26. АЛЛАБЕРГЕН Қ., ҚАДЫРҰЛЫ Қ. Ахаңдардан қалған iз // Жас алаш.-1997.-25 ақпан.
27. АЛТАЙ Х. Ахаңның ақ жолына түсейiк // Ана тiлi.-1992.-4 маусым. А. Байтұрсынұлының түркi тiлдерiнiң дамуын зерттеуi туралы.
28. АМАНШАЕВ Е. Үш арысты еске түсiрдi // Алматы ақшамы.-1989.-4 қаңтар. “Жалын” журналында Мағжан Жұмабаев, Ахмет Байтұрсынов, Жүсiпбек Аймауытовтың туысқандарымен кездесу туралы хабарлама.
29. АРҒЫНБАЕВ Ж. Ахаң рухын асқақтата түстi // Түркiстан.-1998.-7-13 қазан. Ұлт ұстазы А. Байтұрсыновтың өзiнiң туған жерi Қостанай өңiрiнде жалғасқан мерейтойы республикалық мəнге иеболуы.
30. АРМАНДА кеткен ағалар аманаты // Көкшетау. -1990 – 6 қазан. А. Байтұрсынов, М. Жұмабаев, М. Дулатов, Ж. Аймауытовтар творчествосы туралы.
31. АРХАШОВА М. “Дəуiрдiң жарық жұлдызы” // Қазақстан мұғалiмi.-1998.-27 мамыр /No 10/.
32. АРЫҚБАЕВА Ж. А. Байтұрсынұлы əлiпбиiнiң ғылыми негiздерi //Еуразия университетiнiң хабаршысы.-1999.-No 3.-197-200 б.
33. АРЫН Е. Ахмет Байтұрсыновтың рай түрлерiн жiктеудегi көзқарасы // Қазақ тiлi мен əдебиетi. – 1999.-No7.-52-55б.
34. АРЫСТАНОВ К. Бiр ғасыр бұрын // Қостанай таңы.-1993.-7 шiлде. А. Байтұрсынұлы туралы деректен.
35. АСҚАР О. Ахаң тəлiмi // Қазақ үнi.-1997.-No 7 /шiлде/.Өлең.
36. АСҚАРОВ А. Ахмет Байтұрсынұлы (1873-1938 жж.) // Асқаров А. Ұлы Тұранның Ұлдары.-Алматы: Нұрлы Əлем, 1998.-142-144 б.
37. АСҚАРОВ Қ. Қай əлiппенiң болашағы зор // Сарыарқа самалы.-1993.-28 қаңтар. Ұлттық кiтапханадағы Ахмет Байтұрсыновтың 125 жылдығына арналған көрме туралы.
38. “АСЫЛ ерiн ел тербер” // Қазақстан мектебi.-1998.-No 6.-80б.
39. АСЫЛБЕК А. Ахмет Байтұрсынов мұражайы ашылды // Заң газетi.-1998.-16 қыркүйек.
40. АСЫЛБЕКОВА М. Арманда кеткен арыстар // Қазақстан мұғалiмi. – 1997.-16 сəуiр. Алматы қаласы республикалық педагогикалық мұражайындағы “Халық жауы” атанып арманда кеткен арыстар А. Байтұрсынов, А. Кенжин, Н. Залиев, С. Садуақасовтарға арналған бөлiм туралы.
41. “АХАҢ мен Жақаң қос арыс” // Соц. Қазақстан. – 1991.-25 мамыр. Үстiмiздегi жылғы 8-9 маусымда Торғайда ұлттық əдебиетiмiз бен мəдениетiмiздiң қос арысы А.Байтұрсынұлы мен М. Дулатұлының күндерi өткiзiлмекшi.
42. АХАҢ – прос пен Ахаң – юст // Егемен Қазақстан.-2001.-7
тамыз. Ахмет Байтұрсынов пен Ахмет Бiрiмжанов туралы.
43. АХАҢ өлең арнаған... // Қазақ əдебиетi.-1989.-8 сент.
44. Ахмет Байтұрсыновтың бейiлi түсiп талантының танылуына
жағдай жасаған адамдардың бiрi журналист – Н. Құлжанова туралы. Газетке дайындаған Р.Сыздықова.
45. АХАҢ туралы ойлар // Қазақстан мектебi.-1998.-No 6.-3 б., 72 б.
46. АХАҢА арашашы // Қазақ əдебиетi.-1996.-9 көкек.
А. Байтұрсыновқа қатысты архивтен деректер. Дайындаған Қ.Исабаев.
47. АХАҢА арналған бас қосу // Қазақ əдебиетi.-1998.-9 қазан.
48. АХАҢНЫҢ аты өлмейдi // Қазақстан мұғалiмi.-1998.-27 мамыр /No 10/. Арнаулы беттi дайындаған А. Əлиқызы, М.Шəмшiбектегi.
49. АХМЕДОВ Ғ. “Алаш” азаматтары // Қазақ əдебиетi.-1997.-7 қазан. “Алаш” автономиясының 80 жылдығына орай.
50. АХМЕДОВ Ғ. Ахаңның өмiр кезеңдерi // Жұлдыз.1989.-No 6.-107-113 б
www.ahmettany.kz